Mastodon Share
Sharing on Mastodon:

Криворазбраната демокрация

https://www.toest.bg/krivorazbranata-demokratisiya/

HomeAbout