Mastodon Share
Sharing on Mastodon:

Meillassoux contra Deleuze (mono-pluralisme vs. polydualisme)

https://henkaipan.hypotheses.org/376

HomeAbout