Mastodon Share
Sharing on Mastodon:

機械学習の分類の話を損失関数と決定境界を中心に整理してみた

https://0b95231b.chezo-uno.pages.dev/post/2016-05-09-ji-jie-xue-xi-nofen-lei-nohua-wosun-shi-guan-shu-tojue-ding-jing-jie-wozhong-xin-nizheng-li-sitemita/

HomeAbout